Over Verkeer en Mobiliteit, een oeververbinding, parkeren in de wijk en meer-
verslag van het 2e open atelier #EchtdeEsch op 22 maart.

 

Mobiliteit is  vanwege de geplande oeververbinding een belangrijk onderwerp in De Esch. Maar ook parkeren van auto’s en fietsen hoort bij een onderwerp als Verkeer en Mobiliteit.

Op 22 maart kwamen deze en andere  punten aan de orde tijdens het tweede open atelier. Ruim 40 deelnemers, waaronder ruim 30 bewoners, namen actief deel aan de digitale bijeenkomst vanachter hun pc/ laptop. Andere deelnemers waren meer beroepsmatig geïnteresseerd.

 

Het brede onderwerp Verkeer en Mobiliteit werd door een drietal sprekers geïntroduceerd.  Bart Schrijnen van het initiatief Kralingen aan de Maas deed de oproep dat aan de basis van groei van de stad de kwaliteit van de leefomgeving op nummer één moet staan. En dat gemeente en vastgoedorganisaties de verschillende projecten in en om De Esch in onderlinge samenhang moeten vormgeven, waarbij de participatie van bewoners cruciaal is. Het manifest met deze punten is deze week aan de wethouders Bokhove en Kurvers aangeboden. Het initiatief Kralingen aan de Maas ziet u bij de links op de website www.echtdeesch.nl .

Niels Vrije, als omgevingsmanager verbonden aan de MIRT-verkenning naar de oeververbinding, vertelde wat op dit moment de stand van zaken is. Allerlei onderzoeken worden momenteel afgerond, wat zal resulteren in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO). Naar verwachting wordt deze notitie eind juni gepresenteerd en kan er op worden gereageerd.  De presentatie van Niels vindt u ook op de website.

Derde spreker was Minze Walvius van Advier. Dit bureau adviseert over mobiliteit en dan met name over nieuwe vormen zoals deel-mobiliteit, mobipunten, trends in autobezit en mobiliteit enz. Op de website ziet u de link naar de website van Advier

 

Daarna werden de deelnemers verschillende vragen voorgelegd. Dit ging evenals tijdens het eerste atelier op 3 maart, digitaal via de Mentimeter, waardoor reacties van deelnemers  direct weergegeven werden via zogenaamde Word Clouds . Deze zijn ook te zien op de website bij ‘open ateliers’. De vragen werden door ongeveer 30 deelnemers beantwoord, soms iets minder (28), vaker door iets meer (32, 34).

 

De eerste vraag ging over welk vervoer bewoners kiezen voor woon- werk verkeer, bij boodschappen doen en naar de stad gaan. Voor veel bewoners valt in die gevallen de keus op de fiets of OV, behalve als men buiten de stad moet; dan wordt de auto meer favoriet.

Uit de beantwoording van de vraag welke kwaliteiten De Esch heeft als het gaat om verkeer en mobiliteit dan staat de goede OV verbinding op één, gevolgd door goede fietspaden en de nabijheid van de autowegen. Verder is het fijn dat de wijk weinig doorgaand verkeer kent en dichtbij de stad ligt.

Op de vraag wat dan de belangrijkste problemen op dit gebied zijn, gaven de meeste deelnemers aan: parkeeroverlast of het gebrek aan parkeerplaatsen, lastige oversteek van de van Rijckevorselweg, negatief verkeersgedrag (huftergedrag) en geluidsoverlast.

 

Uit de vragen over de oeververbinding kwam het volgende naar voren: Meer dan twee derde van de deelnemers is van mening dat een nieuwe oeververbinding niet van belang is, maar als deze er toch moet komen dan vooral voor OV. Een tunnel variant is veruit favoriet.

De laatste vraag ging over parkeren. Hoewel eerder bij de vraag over ‘problemen en mobiliteit’ parkeeroverlast en gebrek aan parkeerplaatsen werd genoemd, gaf nu drie kwart van de deelnemers aan geen problemen te hebben met parkeren in de Esch en dat betaald parkeren invoeren daarom niet nodig lijkt. Missen we dan nog iets in de Esch? De meeste deelnemers gaven ‘nee’ of ‘niets’ als antwoord. Maar sommigen misten een ‘betere fietsenstalling’ of toch ‘betaald parkeren’ in de Herman Bavinckdriehoek.

 

Het laatste halfuur werden de deelnemers digitaal in kleine groepjes verdeeld. De vraag aan hen was “op welke manier kan mobiliteit bijdragen aan de waarden voor de Esch?”

De reacties kwamen via de chat binnen en waren zeer divers. Hieronder een greep eruit; informatie die zal worden meegenomen in de nog te formuleren ‘Waarden’ van de Esch:

 

  • Wat zijn effecten van thuiswerken op mobiliteit en blijft dit zo?
  • Houdt de gemeente rekening met de 5000 geplande woningen in Rivium?
  • Een oeververbinding liever autovrij, voor fietsverkeer en voetgangers, maar laten we ook kijken naar vervoer over water.
  • De vraag leeft wat de gemeente in de toekomst als belangrijkste vervoer ziet, de auto of juist niet? Veel meer inzetten op fiets en OV lijkt meer toekomstgericht.
  • Daarbij moeten we wel het fietsparkeren oplossen en ook die overlast van geparkeerde deel scooters!
  • Betrek alle ondernemers uit De Esch er ook bij
  • Mobiliteit moet een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Oplossingen moeten gericht zijn op nieuwe, groene en innovatieve vormen van transport. In de plannen wordt te veel uitgegaan van de traditionele vormen. Gezien de maatschappelijke ontwikkeling (zie presentatie Advier) en de gevolgen van corona wordt bovendien onvoldoende ingegaan op de verschuivingen in de mobiliteit
  • Externe factoren belasten de wijk betreffend mobiliteit, verkeer rond snelweg, universiteit; winkelende mensen, Pompgebouw en Hal4 zorgen voor parkeerdruk.
  • Enkele deelnemers geven aan te willen praten over een visie, of hun eigen visie te willen geven, of vragen om bestaande plannen meer inhoudelijk toe te lichten.

 

Verder zijn er tips gegeven en roepen de deelnemers elkaar op om ook andere bewoners (en buurtgenoten) uit te nodigen om deel te nemen aan de volgende sessie op 14 april over Wonen en Sociale leefsituatie. 

 

ESCH-Mobiliteit-en-Verkeer + plaatjes

 

 

De pitch van Niels Vrije over de MIRT-verkenning kunt u als PDF hieronder downloaden.

 

Len, Leon & Janusz: Wij, bewoners van de Hoge Filterweg en Watertorenweg, vragen ons af waarom MVGM geen deel uitmaakt van het consortium (samenwerking van gebouweigenaren en ontwikkelaars van de Esch)?
Antwoord vanuit het consortium: “Het consortium bestaat uit de eigenaren van de huurwoningen. De eigenaren laten hun bezit beheren (contracten, huurfacturatie, onderhoudskwesties) door organisaties als MVGM.  Een beheerder als MVGM neemt geen investeringsbeslissingen over de woningen, noch hebben zij een belang dat verder reikt dan de afspraken die zij hebben gemaakt met de woningeigenaar.
Woonstad is de enige woning eigenaar die ook zelf het beheer doet.

 

Ilse Sjoerdsma: Hallo Open Atelier,

Meepraten? Graag?
Geloof ik in enige vorm van inspraak bij de gemeente? nee.
Desalniettemin hierbij mijn standpunten, zienswijzen:

een nieuwe oeververbinding alleen wanneer er nog ns onderzoek wordt gedaan naar het nut en de noodzaak.
Wanneer nou blijkt dat deze verbinding een groot deel van zn functie ontleent als faciliterend voor het nieuwe stadion?
Wanneer nou blijkt dat na het overwinnen van deze Covid-plaag de vraag naar vervoer afneemt door het Nieuwe Werken?
En áls het dan moet, dan in de vorm van een tunnel of een derde strook naast de Van Brienenoord.

Voor fietsers en voetgangers? Neem het pontje naar de overkant. uhuh… nu een bezettingsgraad van….? 2 per vaart?

Gaat het ook over Veiligheid vanavond?
Dan wil ik graag aandacht vragen voor de overlast op de parkeerplaats op de Plantagelaan, aan het water.
Ik zou graag zien dat die plek zo eens per maand als hotspot-voor-een-weekeinde wordt gemarkeerd;
één avond dat er een áántal keer politie of BOA rondrijdt én uitstap!! De overlast is zeer groot en het gevoel van veiligheid gaat daarmee hand in hand.
 
 

Anja van Ditmarsch: super gevaarlijke oversteek, witte lijnen ONVOLDOENDE.

Marleen van Vessem: waarom staan in onze mooie wijk de auto’s dubbel geparkeerd en kan je zelf als bewoner nauwelijks parkeren?!!
Hoeveel overlast van blik -ijzer of staal kan een groene woonwijk herbergen?? 
Graag zou ik alle niet wijkgerelateerde auto’s retour afzender willen sturen naar de Erasmus universiteit en naar Exelsior.. wie verzint een oplossing ?

 

Leo van Duijvendijk: Hoezo een nieuwe oeverbinding? Er gaat dagelijks viermaal per uur een pont ( Waterbus lijn 19) van De Esch naar Feijenoord v.v. Die kan veel beter worden benut als er een snellere waterbus wordt ingezet voor  voetgangers, fietsers en scooters. En daar zou zelfs een (mini)bus vanaf de EUR en Kralingse Zoom naar toe kunnen rijden. Misschien kan die bus zelfs de pont oprijden en vanaf de Piekstraat op Zuid kunnen doorrijden naar het toekomstige Feijenoord-City en Zuidplein. 

 

Leo van Oosten: Prima dat men nieuwe woningen wil bouwen, maar dan alleen als er een overkapping komt over de Abraham van Rijckevoorselweg. In Amsterdam heb ik bij de ‘houthavens’ gezien hoe geweldig zo’n overkapping/ tunnel werkt om 2 buurten aan elkaar te smeden! Verder vind ik een brug in het verlengde van de Kralingse zoom prima, maar dan alleen voor fietsers en openbaar vervoer .

 

Betty van den Boogert: Ik vind de tram met de huidige route langs Blaak en station van wezenlijk belang voor de Esch.
 
 
Hanny Rennen
Van alle oeververbindingsvarianten die al de revue gepasseerd zijn zie ik dat de tunnelvarianten het best bijdragen aan:
* de aanpak van mobiliteitsvraagstukken in Rotterdam die enorm gaan toenemen tgv. de uitbreiding van het grote aantal geplande woningen aan de Oostkant van de stad, zowel op de zuidelijke als de noordelijke oever.
* het onaangetast laten van de eenheid van de wijk de Esch
* bescherming van het stedelijk leefmilieu (geen extra fijnstof van extra autoverkeer en geluidsverlast)
* behoud van het bestaande groen- en natuurgebied Eschpolder
* een onbelemmerde doorvaart van het scheepvaartverkeer
* een onbelemmerde doorgang voor een snelle metro-verbinding van Kralingse Zoom naar Zuidplein
* het eigen beleid van de gemeente Rotterdam waar het gaat om een verkeersluwe binnenstad, het klimaatakkoord, een gezonde en leefbare stad, een stad met een miljoen bomen,
 
Van de tunnelvarianten voldoet een tunnel voor een snelle metroverbinding met een aparte doorgang voor het langzame verkeer (fiets en voetgangers) het best.
Vervoer over water voor langzaam verkeer is overigens ook een prima optie naast een ondergrondse metro.
Een tunnel die ook voor autoverkeer zou zijn leidt echt tot een té groot grondbeslag en is verwoestend voor groen, klimaat en milieu etc.

Thalia Verkade: kan het geld (en het gesprek hierover) ook gaan naar de ontwikkeling van echt goede voorzieningen in de nabijheid (ik denk met name op Zuid)? Voor wat zo’n tunnel of brug kost kan je zoveel moois doen: goede scholen, fijne straten, fijne huizen, voor de mensen die er nu wonen… 
Een gesprek over de optie van bereikbaarheid via nabijheid – vind ik waardevol en daar draag ik graag aan bij, als dat nog een reele optie is (of misschien een nieuwe optie die we ter tafel kunnen brengen?). Dat is dus een mogelijkheid TEGEN de oeververbinding

Als t erom gaat om bewoners mee te krijgen voor weer een stuk snelle en veel te dure infrastructuur dat er sowieso ‘moet komen’ en waarbij de smaken metro of auto zijn – dan zeg ik beleefd nee. Zie ook dit stuk dat ik net schreef over de illusie van meer bereikbaarheid:  https://decorrespondent.nl/12132/meer-bereikbaarheid-sneller-van-a-naar-b-elke-partij-wil-het-ook-al-lost-het-geen-enkel-probleem-op/1275644313900-4c9742e2

 

Ben van Rooij: Introductie IMpact
Om de mening van bewoners gestructureerd en positief kritisch naar voren te brengen is een samenwerking gestart van betrokken bewonersorganisaties in Kralingen, De Esch (Bewonersplatform DWL-De Esch), Bewoners Leonidas-terrein, Kralingse Veer en Capelle aan den IJssel. We stemmen af en communiceren onder de naam IMpact.
Meer kunt u lezen in bijgevoegde pdf.

Open Ateliers IMpact introductie 22-03-2021 def

 

De uitslagen van de mentimeter

13810cookie-checkVerslag 22 maart